Chậu Lavabo mặt đá

Showing all 6 results

Chất liệu Men Nano. Kích thước  400x400x160mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng Lắp đặt Đặt trên mặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  400x400x140mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 9KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  500x400x140mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 8.9KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  390x390x150mm Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng Lắp đặt Đặt trên mặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  610x410x155mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 11.1KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  610x410x155mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng Lắp đặt Đặt trên mặt…