Tiểu nam trẻ em – KT1215

Gắn cố định mặt lưng vào tường

Kích thước: 285 x 240×490 mm