Chậu vuông nỗi – KT5013

– Men Nano

– 480x370x130 mm

– Không có lỗ xả tràn