Chậu vuông nỗi – KT5013

1.100.000

– Men Nano

– 480x370x130 mm

– Không có lỗ xả tràn