Châu vuông nổi – KT 5038

1.020.000

– Men Nano

– 480x370x130 mm

– Không có lỗ xả tràn